G WELL/G WELL CITY

?合房地?集?ShinYoung通?培?全球??和持?的品牌, 作?主?21??的??者, ?更?准???的CI。

我?把??理念定?Growth、Seed、Origin, 象征准??花的新芽。?CI和BI, Application System?行?合??, ?不是公司和有差距的??品牌的?略, 而是准?制定保持在CI延?中?一的形象的品牌身?。

Sinyoung-01

Sinyoung-02

Sinyoung-03

Sinyoung-04

Sinyoung-05

Sinyoung-06

Sinyoung-07

Sinyoung-08

Sinyoung-09

Sinyoung-10